Privacystatement Sansâra regressie- en reïncarnatietherapie

Sansâra regressie- & reïncarnatietherapie, (Hierna te noemen Sansâra)
Gevestigd aan:
Veersesingel 27
4332TA Middelburg
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sansara-zeeland.nl
Sansâra regressie-& reïncarnatietherapie
Veersesingel 27
4332TA Middelburg
06-12838135

Functionaris gegevensbescherming Sansâra:

Hermann Hehemann te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die Sansâra verwerkt:

Sansâra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
− Geslacht
− Geboortedatum
− Voor- en achternaam
− Adresgegevens
− Telefoonnummer
− E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Ten behoeve van het therapeutisch proces verwerkt Sansâra de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
− seksuele leven
− gezondheid
− levensloop
− godsdienst of levensovertuiging
− gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sansâra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− Als onderdeel van het therapeutisch proces
− Het afhandelen van uw betaling
− Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotie
− U te kunnen bellen, aanschrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
− U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
− Om diensten bij u af te leveren
− Sansâra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Sansâra neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sansâra) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sansâra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, bewaartermijn 7 jaar om de volgende redenen:
− t.b.v. eventuele hervatting van therapie indien door u gevraagd
− nieuwsbrief/reclame/promotie
− wettelijke verplichtingen (o.a. belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden

Sansâra verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sansâra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, indien dit niet strijdig is met eventueel wettelijk geldende bewaartermijnen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Sansâra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens door Sansâra Sansâra regressie- & reïncarnatietherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logosansaraklein

                              © Sansara Zeeland - vervaardigd door de Jong One!